• ضبط وثیقه
  • با توجه به اینکه من برای فردی وثیقه گذاشتم و فرد به زندان بازنگشته و از طرف دادگاه قرار ضبط وثیقه بنده صادر شده امکان دارد از دادگاه تقاضا کنیم که حکم جلب فرد را صادر کند
-->