• دادخواست دریافت دیه از بیت المال
  • دادخواست دریافت دیه از بیت المال با توجه به مرگ و خودکشی قاتل در زندان
1400/07/01

با عرض سلام خدمت شما دوست گرامي در خصوص دادخواست ديه از بيت المال شرايطي در قانون مجازات ذكر گرديده است كه در صورت عدم شرايط و عدم دسترسي به قاتل و يا نداشتن أموال و يا هيچ ورثه اي جهت پرداخت ديه از صندوق بيت المال محقق مي گردد و شما دادخواستي مطرح مي نماييد با مشخصات ذيل: خواهان: ورثه مقتول خوانده: ١-وزارت دادگستري ٢- صندوق ديه بيت المال ٣-دادستان شهرستان وقوع جرم ٤-ورثه مقتول در صورت بودن رياست محترم دادگاه عمومي و انقلاب (مربوطه) .. با سلام و اداي احترام به استحضار مي رساند اينجانب/اينجانبان ورثه مرحوم ....مي باشم/مي باشيم كه به استناد رأي قطعي صادره از دادگاه كيفري يك شماره ... به شماره دادنامه.... (پيوست دادخواست) توسط شخصي بنام ... به قتل رسيده / كه قاتل در مورخه ...در زندان .... فوت نموده است و با عنايت به اينكه هيچ أموالي از نامبرده جهت پرداخت ديه از وي موجود نمي باشد و ورثه قاتل نيز توانايى پرداخت ديه را حسب مورد نداشته فللذا تقاضاي رسيدگي و استماع دعوي جهت صدور حكم مبني بر پرداخت ديه از صندوق ديه بيت المال مورد استدعا مي باشد البته از ظاهر سؤال استنباط بعمل امد كه از جانب مقتول درخواست ديه از بيت المال داريد ولي اگر از ناحيه ورثه قاتل درخواست داشته باشند نياز به دادخواست نمي باشد و ورثه با درخواستي از أجراي احكام مربوطه و ستاد ديه درخواست مساعدت مي نمايند . با آرزوي توفيق ( كورش قنبري مرداسي)

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->