• دفاع از حکمی که برایم غیابی صادر شده است ۶سال حبس بهم دادن بخاطر خیانت در امانت که اصلا اینجور نبوده
  • بنده نماینده کارخانه بوده ام چغندر دو نفر کشاورز را تحویل کارخانه داده ام و حال نصف پولشان را نپرداخته ام واز من شکایت خیانت در امانت کرده اند این درسته و قاضی هم ۶سال واسم حبس غیابی صادر کرده
1400/07/01

با سلام حکم غیابی قابل واخواهیست و مجددا در همان دادگاه که حکم‌شما قطعی شده رسیدگی مجدد خواهد شد و شما حق دفاع از خود را دارید و اگر دفاع موجهی ارائه کنید احتمال تبرئه شدن شما هم وجود دارد.توصیه میکنم حتما با وکیل مشورت کنید و بعد اقدام به واخواهی کنید.چرا که راهکار برای تبرئه شما در مقابل دفاع موجه و حقوقی وجود دارد.

-->