• چک
  • با سلام ، اگر در معامله ای (قراردادی بسته نشده) بنده بعنوان بقیه وجه ، چک شخص دیگری را به فروشنده بدهم که آن چک در وجه حامل باشد و آن چک برگشت بخورد ، معامله باطل میشود و فروشنده از من هم شکایت می کند یا در این صورت فقط از صادر کننده چک شکایت میشود؟
1400/07/01

سلام، معامله باطل نیست، علی الاصول فروشنده میتواند از امضاکنندگان چک، وجه آن را مطالبه کند، چون قراردادی بین تان نبوده احتمال اینکه ازین جهت علیه شما طرح دعوا نماید بعید است.

-->