• اگر در دعوی اعسار قرار عدم استماع دعوی صادر شود و دادخواست مجدد اعسار بدیم باید وثیقه یا کفیل بزاریم؟
  • بعد از صدور اجراییه داخل موعد ۳۰ روزه دادخواست اعسار دادیم پس از آن قرار عدم استماع دعوی ودرای نوشته نظر به اینکه خواهان اعسار در لیست اموال ارایه شده شماره حسابهای خودرا ذکر نکرده است لذا دعوی در موقع فعلی قابلیت رسیدگی نداشته وبه استناد ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وماده ۲ قانون آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر و قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی میباشد. اینجانب ۳ روز پس از ابلاغ قرار صادره دادخواست اعسار مجدد دادم و برای ۹۹/۰۳/۰۳ جلسه رسیدگی اومد و از همان شعبه در مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ گواهی اعسار گرفتم و تحویل شعبه اجرای احکام دادم ولی دیروز اومدن برای جلب تاریخ جلب هم ۹۹/۰۲/۲۲ هس و برادرم رو جلب کردن. آیا امکان داره که رای اعسار قطی نشده دستور جلب بدن؟
1400/07/01

سلام. اگر منظور اعسار شماست، جلب برادر شما یا هر شخص دیگر بی معناست. ضمنا حکم اعسار تا قطعی نشده اجرا نمی شود. اظهارنظر دقیق تر منوط به ملاحظه اوراق مربوطه است.

-->