• تعمیر عین مستاجره
  • من منزلم را به اجاره داده‌ام. اما بعد از مدتی خانه مذکور احتیاج به تعمیرات کلی پیدا کرد. اما مستاجر اجازه تعمیرات نمی‌دهد. چه کاریس می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

در صورت عدم همکاری مستاجر شما می‌توانید علیه وی دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی را مطرح نمایید.

-->