• نوعی ازقراردادکار
  • باسلام وعرض تبریک سال نو- لطفا راهنمائی بفرمائیدچنانچه بخواهیم قراردادی تنظیم شودکه درآن یک نفردریکی ازفرودگاههای داخلی بکارگیری شودجهت استقبال ازمسافرین اعزامی هوائی ما همینطورآنهاراراهنمائی کندبرای سوارشدن به خودروهای ازقبل هماهنگ شده جهت انتقال به هتلهای محل وهمچنین مقداری بلیط پروازی هم بفروشدواین کارهارا طی 2روز درهفته وهرروزحدود3ساعت انجام دهدآیانمونه این قراردادرامی توانیدتنظیم بفرمائید.وآیامی توان روشی را استفاده کردکه طی آن دراین قرارداد بتوانیم قانونا آن شخص رابیمه نکنیم. وآیااصلا به ایشان بیمه تعلق می گیردیاخیرباتشکر.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->