• خیانت در امانت
  • همسرم منزل را ترک کرده و علیه من شکایت خیانت در امانت نسبت به جهیزیه‌اش را مطرح کرده است. آیا ایشان می‌تواند چنین شکایتی را مطرح کند؟
1400/07/01

به صرف ترک منزل توسط زوجه، وی نمی‌تواند علیه زوج شکایت خیانت در امانت نماید. اما اگر زوج عمدا وسایل خانه را از بین ببرد و به آنها آسیب برساند، با اثبات این موضوع می‌توان از زوج شکایت کرد.

-->