• با سلام.بنده به یه زن شوهر به علت ضرب جرح عمدی شکایت کرده بودم قاضی برای مرد حکم پرداخت دیه صادر کرده اما برای زن حکم برائت صادر کرده والان شکایت حیثیت بر علیه بنده کرده چگونه دفاع کنم
  • دفاع از حیثیت..
1400/07/01

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق و موشکافی حقایق و موضوعات پیرامون پرونده است. اما به طور نمی توان گفت که هرکس که حکم برائت برای وی صادر میشود، در شکایت از حیثیت نیز پیروز خواهد شد. لذا بدون ترس و نگرانی بیش از حد در اسرع وقت پرونده خود با یک وکیل مطرح نماید.

1400/07/01

با سلام. اگر شکایت شما با دلایل و مدارک بوده، شکایت طرف مقابل (که به نظر با عنوان افتراء) مطرح شده، منطقا ره به جایی نخواهد برد. افترا زمانی جرم به حساب می آید که شخصی بداند طرف مقابل او جرمی انجام نداده و علیه او شکایت کند.

-->