• شکایت علیه چه شخصی باید انجام شود
  • با سلام در تصادفی خسارتی که صورت گرفته است از خودرو مقصر شکایت شده ولی مالک خورو مقصر ادعای فروش خورو به صورتی که وکالت زده به نام خریدار ولی هنوز پلاک به نام فروشنده میباشد ایا مالک خورو فروشنده که به صورت وکالتی فروخته است یا خریداری که وکالتی خریداری نموده ولی هنوز سند را به نام خود نکرده ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید
1400/07/01

از آنجایی که هنوز فک پلاک و تعویض پلاک صورت نگرفته است، لذا هنوز سند خودرو به صورت رسمی نیز به ثبت نرسیده است و فروشنده همچنان مالک تلقی می گردد. لذا فروشنده ابتدا باید درخواست اظهارنامه ای در خصوص فک پلاک به خریدار ابلاغ نماید که اگر ترتیب قانونی نیافت دادخواستی با عنوان فک پلاک خودرو علیه خریدار تنظیم می نماید و پس از فک پلاک با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند رسمی خودرو را تنظیم می نمایند. از این زمان به بعد فروشنده در دعوای تصادف فاقد سمت شناخته خواهد شد. راهکار دوم میتواند این باشد که تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی به دعوای تصادف با ارائه مبایعنامه ماشین درخواست جلب شخص ثالث ( یعنی خریدار ) نماید.

-->