• شکایت علیه پلاک ماشین مقصر یا مالک خودرو مقصر
  • با سلام تصادفی صورت گرفته که خودرو مقصر با سه خودرو که در کنار خیابان پارک بوده برخورد نموده و خسارتی به وجود امده وراننده مقصر متواری شده و خودرو توسط مامورین به پارکینگ منتقل شد و تامین دلیل زده ام و دادخواست جبران خسارت داده ام ولی مالک خودرو مقصر ادعا فروش خودرو قبل از تصادف بوده و به صورت قولنامه فروخته است و خریدار ظرف ده روز قبل از تصادف به شخص ثالثی فروخته ولی مالک اولی وکالت را زده به ثالث جهت تعویض پلاک و سند ولی انتقال صورت نداده میخواستم بدونم طرف حساب بنده کی میباشد و از کدام میتوانم خسارت بگیرم با تشکر
1400/07/01

سلام کسی که در حال حاضر سند خودرو به نامش است باید طرف شکایت شما قرار بگیرد

1400/07/01

با سلام کسی که در حال حاضر برگ سبز خودرو به نامش ایشون هست و شرکت بیمه باید طرف شما قرار گیرد اگر ایشون ادعایی داشته باشن باید پس از جبران خسارات شما، علیه طرف دیگر دادخواست تقدیم کند

-->