• مهریه
  • اگر خانمی مهریه اش را طلب کند و آقا فقط یک آپارتمان مسکونی به نام خود داشته بتشد، دادگاه آن آپارتمان را برای مهریه توقیف می کند؟
1400/07/01

سلام. مسکن افراد جزء مستثنیات دین هست. یعنی از توقیف مستثناست. مسکن شوهر در سوال شما در صورتی جزء مستثنیات به حساب می آید که متناسب با شان او در حالت اعسار باشد (تشخیص آن با قاضی است). بنابراین اگر این مسکن بالاتر از شان شوهر باشد، برای اجرای مهریه توقیف می شود.

1400/07/01

منزل مسکونی جز مستثنیات دین است، هر چند امکان توقیف اون وجود داره ، اما تاریخ طلب از اون محل با مسائلی رو برو است. چنانچه منزل در حد نیاز شان زوج در وضعیت اعسار باشد ( به فرص اثبات ادعای اعسار) منزل فروخته نمیشود ، اما چنانچه بیشتر از حد نیاز و شان باشد، و هیچ مال دیگری در دسترس نباشد، منزل فروخته میشود، از وجه آن پولی برای خرید منزل متناسب کنار گذاشته میشود و از مازاد میتوان طلب را تاریخ کرد.

-->