• خط زدن حواله کرد چک
  • با سلام ، پیرو سوال قبلی ، اگر شخص A که چک در وجه او صادر شده و با وجود اینکه کلمه حواله کرد خط خورده باشد ، چک را به شخص B بدهد و بانک چک را برگشت بزند ، آیا صادر کننده چک در محاکم قضایی حق دارد بگوید که می بایست شخص A چک را نقد می کرده و شکایت B فاقد وجاهت قانونی است؟
1400/07/01

با سلام، حقوق شما به عنوان دارنده چک ( شخص B) در برابر صادر کننده همچون یک طلب عادی محفوظ می باشد. منتها قانونا قادر به دریافت طلب از ظهرنویسان چک نمی باشید. از آنجایی که چک یک سند تجاری تلقی میشود بعضی از ایرادات همچون ایراد مورد ذکر قابل استناد نمباشد و مانع از پرداخت طلب توسط صادر کننده نمی گردد و حق شما در برابر صادرکننده قانونا محفوظ می باشد. آنچه که جنابعالی یعنی شخص B ، به علت خط زدن حواله کرد محروم می باشید، بعضی از حقوق قانونی نشات گرفته از اسناد تجاری است که برای دارنده مزیت محسوب می گردد، والا اصل طلب همچنان از صادر کننده قابل دریافت است و می توانید در دادگاه محل صدور چک، محل اقامت خوانده و یا بانک محال علیه دعوای حقوق خود را علیه صادرکننده چک آغاز نمایید.

1400/07/01

سلام رویه دادگاهها متفاوت و متعارض است بعض از قضات انتقال چک‌را صحیح بعض دیگر این انتقال را باطل ‌و دعوای انتقال گیرنده را غیر قابل استماع تشخیص میدهند

-->