• شکایت دروغ و کذب
  • با سلام .یه نفر دروغ و کذب در مورخه8/2/99بر علیه بنده شکایت ضرب جرح عمدی کرده بود و از پزشک قانونی نامه اورده بودکه در دادگاه گفته ساعت 11 منو ضرب شتم قرار دادن.بنده نیز سوپر مارکت داشتم در کارت خوان صورت حساب همان مورخه را گرفتم ودر همان ساعت مغازه بودم ساعت 11 رسید مشتری داشتم و در دادگاه هم رسید ساعت 11وهم خود مشتر ی را به عنوان شاهدبه دادگاه بردم .بعد از شاهد قاضی به من گفت باید سوگند بخوری. چون من دعوا نکرده بودم قسم راست خوردم .ودر نهایت رای صادر شده از شعبه نظر به اعلام رضایت بی قید و شرط شاکی به شرح صورت جلسه فلان قابل گذشت بودن بزه انتسابی مستندا به ماده12 وبند ب ماده13قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینمایم. ایا این رای درست است یا اعتراض کنم.در حالی که شاکی زور اخر زده بود
1400/07/01

با سلام. با توضیحات جنابعالی، قاعدتا به این دلیل که شاکی ادله و مدارک کافی نداشت، باید قرار منع تعقیب (در دادسرا) یا حکم برائت (در دادگاه) صادر می شد ولی در هر صورت باید به تصمیم مقام قضایی احترام گذاشت. در خصوص اعتراض نیز باید گفت از آن جا که تصمیم مقام قضایی (فارغ از دلیل آن)، مجازات نشدن شما است، اعتراض به این موضوع نیز معنا ندارد.

1400/07/01

با سلام در ادامه گفته های همکار محترم، از آنجایی که قاضی براساس گذشت شاکی قرار صادر نموده است، مشمول ماده 13 ق. ایین دادرسی کیفری شده و لذا قرار موقوفی به این خاطر صحیح میباشد.

1400/07/01

احسنت بر وکلای بافرست و تحصیلکرده ایران درحاشیه:دقت نمایید! قرارهای صادره هرکدام معنای خاص خودرابهمراه دارد;دراین موضوع بنده نظرم نزدیک تر به پاسخ آقای ایرانی یعنی منع پیگرد وبرائت مستفاد ازقاعده اباحه و اصل برائت ملهم از قاعده فقهیه اصاله البرائه واصل37قانون اساسی است چراکه توها به قرارموقوفی تعقیب دادستان یا جانشین آن می تواند دستور تحت نظرقراردادن پرونده عدم دستور کسرازآمارآنراتاحصول یک دلیل وسندومدرک جدید قلمی واصدارنمایید اما درقسم آخرگرچه لازم به حتم برای پیگیری پرونده واین قرار متزلزل وغیرقاطع نیست اما مقنن این حق را برای تمام طرفین دعاوی داده که اعتراض خودرا به محکمه عالی صالح ارسال تانظرنهایی تنفیذ وقطعیت حاصل گردد.

1400/07/01

درآخر متشاکی عنه می تواند درصورت احراز بروز افترا و هتک حیثت خود بصورت جداگانه درصورت تمایل طرح دعوی نماید.

-->