• چک
  • با درود چه مدت باید از موعد سر رسید چک باید بگذرد ( البته اگر پاس نشود) تا چک ، از حیز انتفاع ساقط شود ؟
1400/07/01

در دعوای علیه صادر کننده چک در صورتی که چک منشا تجاری نداشته و یا صادر کننده چک تاجر محسوب نشود، مرور زمان تاثیری ندارد و همواره میتوان از طریق اقامه دعوا، طلب خود را از صادرکننده دریافت کرد. اما در صورتی که چک صادرشده ناشی از یک معامله تجاری بوده به معنای اخص قانون تجارت، و یا طرف صادر کننده تاجر محسوب گردد در این صورت فقط تا 5 سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت می توان اقامه دعوا کرد و طلب خود را دریافت کرد. به عبارت دیگر در صورتی وجود یکی از شروط مذکور و گذشت 5 سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت دیگر امکان دریافت مبلغ چک وجود ندارد. در غیر اینصورت همواره میتوان وجه چک را با تنظیم دادخواست دریافت کرد.

1400/07/01

در دعوای علیه صادر کننده چک در صورتی که چک منشا تجاری نداشته و یا صادر کننده چک تاجر محسوب نشود، مرور زمان تاثیری ندارد و همواره میتوان از طریق اقامه دعوا، طلب خود را از صادرکننده دریافت کرد. اما در صورتی که چک صادرشده ناشی از یک معامله تجاری بوده به معنای اخص قانون تجارت، و یا طرف صادر کننده تاجر محسوب گردد در این صورت فقط تا 5 سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت می توان اقامه دعوا کرد و طلب خود را دریافت کرد. به عبارت دیگر در صورتی وجود یکی از شروط مذکور و گذشت 5 سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت دیگر امکان دریافت مبلغ چک وجود ندارد. در غیر اینصورت همواره میتوان وجه چک را با تنظیم دادخواست دریافت کرد.

1400/07/01

لازم به ذکر است که در دعوای علیه ظهرنویس ( یعنی دارنده سابق چک که با امضای خود آن را به دیگری منتقل کرده است) نیز در صورتی که محل تادیه وجه چک در ایران باشد، از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا یکسال حق اعتراض دارد. در صورتی که محل تادیه چک خارج از ایران باشد، تا دوسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت حق اعتراض نسبت به ظهرنویس را دارد و خارج از این مدت ها دعوا علیه ظهرنویس مسموع نمی باشد. توجه شود که مواعدی که ذکر گردید به معنای ساقط شدن چک به طوری که کاملا بی اعتبار گردد نمی باشد، تنها حق اقامه دعوا ساقط می گردد. همچنان از طرق دیگر دارنده طلب قادر به اثبات طلب خود و دریافت آن میباشد. لذا چک به معنایی که جنابعالی مدنظر دارید یعنی بی اعتبار شدن کامل در چنین مواردی رخ نمی دهد. با از دست رفتن این مواعد تنها امکان دریافت مبلغ طلب دشوارتر می گردد.

1400/07/01

دقت نمایید: دراین دعوی که بافت تجاری(حقوقی-اختصاری)داردونه آنکه (اختصاری ویژه تجاری وکیفر) 1-صحبتی ازظهرنویس نشده بلکه از مدت ارزش سند لازم الاجراء رسمی تجارت حکایت دارد. 2-ازلسان منطوق پرسش کلامی مستفادازضامن و تضامن ومضمون عنه نرفته..!؟ 3-درآخرموضوع معاملات فی مابین تجار یا تاجرو غیروالخ...درهیچ جای سوال طرح نشده.؟!! پاسخ:چک سندلازم الاجراعادی به اعتبار تجاری بودن رسمی است ملهم ازماده1287قانون مدنی.ازمنظرموضوع کیفری توجها به قانون تجارت باعنایت از مواد293-298-299-307-310-314-318-320ازقانون تجارت بااستفاده ازمواد6-7-16-18قانون تجارت اخیرجدیدالصدور ارزش تعقیب کیفری ندارد اما تازمانیکه ارزش قضایی خودش راازدست نداده بمانند آنگه این سندتجاری موضوع ماده1301لغایت1305ق.م برعلیه دارنده یا مستحق اللغیر دارنده یا ربوی موضوع ماده8قانون مبارزه باتعاملات تجاری ربوی 1361 واصلاحات بعدی نباشد ارزش ثبتی همزمان ارزش حقوقی داردواگر از اموال منقول وچه غیرمنقول شخص بحدیقین اطمینان داریدکه بنام وی هست می توانید ازطریق دفاترخدمات قضایی باارسال اژهارنامه به اقامتگاه وی ارسال وبرای تسریع مضاف بر یک کپی از اظهارنتمه که خواسته خودتان بیان شده *بهتراست بدهید یک وگیل باتجربه وعلم برای شمابنویسد*درعین اطلاع دادن به شخص موضوع ماده156ق.آ.د.م برای عدم تضییع وفرارازدین وفروش درخواست تامین دلیل وفق ماده107یادرخواست دادرسی فوری وفق ماده310ق.آ.د.م مخیرهستید زیرا شما باعنایت برقاعده ذوالید داین وطرف شما ولو چندین نفر شراکت مجتمعامشترکامنفردا داشته باشنددادخواست دهیدپس تازمانیکه اسنادتجاری لازم الاجراء رسمی ابطال بحکم قوانین نگردیده باشد قابلیت استفاده و اجراوارزش بستانکاری دارد.سعی کنیداگرواقعا یک یاچندطغری چک یا فته یا حواله داریدباتوجه به هزینه بالای دادرسی و10-15%بماخذ اصل مبلغ چک وتا25%بماخذ کل مبلغ منقوش قلمی شده برروی اسناد وصول دین به عین باحگمیت حل نمایید زیرا باتراکم ووردی های بیش از اندازه دعاوی تطویل زمان تانتیجه است.

-->