• تصرف غاصبانه
  • سلام، در مورد املاک موروثی، چه موقع احدی از وراث میتونه ادعا به اثبات تصرف غاصبانه بکنه؟ با ذکر مواد قانونی اگه میشه برام بگین، ممنون
1400/07/01

با سلام از آنجایی که اموال مورثه میان ورثه از جمله اموال مشاع محسوب می‌گردد لذا اگر بعد از تقسیم اموال احدی از ورثه هربخشی از اموال مشاع را تصرف مادی نماید سایر وراث می‌توانند ادعای تصرف عدوانی نمایند. لذا هرگونه تصرف مادی در اموال مشاع باید با اجازه سایرین ورثه که بر بخشی از مال حق مالکیت دارند صورت گیرد. اما تصرفات حقوقی به میزان حق قانونی ورثه از جمله هرگونه نقل و انتقال در این خصوص نیازی به اجازه سایرین نداشته و بدون اشکال می باشد.

-->