• تصرف غاصبانه
  • سلام مجدد، سوال بعدی من درباره دادخواست تصرف غاصبانه از طرف احدی از وراث است: اگر هنوز "تقسیم اموال" صورت نگرفته باشد و اموال مورثه "در اختیار برخی از وراث" باشد، آیا احدی از وراث میتواند ادعا کند که اموال مورثه در اختیار وی نبوده و از آن منتفع نیست؟ آیا در این شرایط میتواند خلع ید کند و مدعی تصرف غاصبانه از طرف بقیه وراث باشد؟
1400/07/01

تا قبل از تقسیم موروثه که اصطلاحا و با لحاظ شرایطی به آن ترکه گفته می‌شود، این اموال موجودیتی جدا و مستقل از ورثه و متوفی دارند و ملک هیچکس محسوب نمی‌شوند. لذا هیچکس از وراث تا قبل از تقسیم حق منتفع شدن از ترکه را دارا نیستند. منتها ممکن است بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند به این معنا که تا تقسیم اموال از آنها حفظ و نگهداری نمایند نه اینکه منتفع شوند. در صورتی که برخی از ورثه قبل از تقسیم از ترکه انتفاعی ببرند سایر ورثه هرچه سریعتر باید درخواست برای مهر و موم ترکه را از دادگاه نمایند.

-->