• توقیف ملک
  • سلام روزتون بخیر ، پدر بنده صاحب یک ملک ورثه ایی به اندازه دو سرسهم از 10سرسهم ملک می باشد مادر من دو سال پیش ملک را توقیف کردند تحت عنوان مهریه امسال اون ملک فروش رفته به صورت مبایع نامه با کدرهگیری وجه سهم ارث پدرم رو به پدرم دادن ولی امضا بابت دریافت سهم از ایشان نگرفتند پدر بنده همان موقع ملکی خریدند البته در مرحله مبایعه نامه هنوز 40درصد مانده برای پای سند وراث تازه متوجه شدند ملک توقیف است البته ناگفته نماند عمو بزرگ تر بنده خودش محاسبه می کند یکسری هزینه ها مثلا خرج فوت مادربزرگم میلیونی از ما کم کردند بعد مبلغی به ما دادند الان هم تهدید میکنند که معامله ملک ورثه ای توقیف می کنید خرج فسخ از شما دریافت میکینم یا ملک خودتان که معامله کردین را فسخ می کنیم آیا امکان همچین کارهایی دارند
1400/07/01

شمامی توانید برای این مورد درزنانهایی تعیین شده با تلگرم بنده تناس واسنادومدارک خودراواگرقرارواحکام ولوایح ودادخواست با فرمتPDFاسکن باوضوح کامل ویک با دوصفحه تایپ شده وباافایلWord-PDFارسال کنیدتابعدازمطالعه مشاوره وفاکتورکرده وپس ازآن تخصصی شماراسریعاهدایت نماید. 0939-147-8963 @mshakibinejaddphil

1400/07/01

کاربر گرامی پرونده شما نکاتی دارد که نیاز به شرح بیشتر و ارائه مستندات است لذا خداهشمندیم جهت دریافت مشاوره دقیق و درست حضوری به همکاران ما که در مرکز مشاوره داتیکان حضور دارند رجوع کنید.

1400/07/01

ضمن درنظرگرفتن بشرح فوق برای عدم تضییع وتفریط وامورغیرقانونی می توانیدباابطال والطاق تمبزهزینه دادخواست درخواست دادرسی فوری موضوع مواد310-320قانون دادرسی مدنی ازمحکمه بخواهید وروی توفیق یک توقیف که15%بیشترازتوقیف اول طرف مقابل شماهست نماییدوتوقیف اول رافک وبعدازآن بدون دفع الوقت مراجعه به بنیادداتیکان یا وکیل مجرب نمایید.

-->