• نیم عشر دولتی
  • سلام در پرونده ای محکوم به تنظیم سند رسمی شده ام و ضمنا به پرداخت نیم عشر دولتی میخاستم بودنم چقدر میشود
1400/07/01

0/5کل بهای خواسته نیم عشردلوتی که حقوق کدیون دولت هست,حالAتومان باشد.

1400/07/01

حقوق و دیون دولتی》اصلاحیه

1400/07/01

به میزان پنج درصد خواسته اصلی است

1400/07/01

بنده دقیقا عرض کردم 0/5%از کل خواسته که وفق ماده3تبصره واحده قانون درآمدبعضی از درامدهای دولت یاحقوق ودیون دولت محاسبه وکسرواخذ میگردد نمیدانم تکرارمکررات چه معنایی دارد؟ بهتر حقوق دانان بنیاد درموارددیگ ی که پاسخ ارائه نشده و دقیقا اطلاعات علمی وتجربی دارند پاسخ دهند.اینجا زمین فوتبال یا تاتامی کاراته ومسابقه ومبارزه نیست بلکه جملگی تبرعا مساعدت می نماییم.والسلام من اتبع الهدی

1400/07/01

پاسخ رایگان ارسال شد.

-->