• پذیرش اعسار و توقیف خودرو
  • با سلام و خسته نباشید. من برای برادرم این سوال رو مطرح می کنم لطفا راهنمایی بفرمایید: زن برادرم طلب 514 عدد سکه مهریه کرده است. پس از اینکه اعسار برادرم پذیرفته شد ایشان به پرداخت 2 سکه پیش قسط و هر 3 ماه یک عدد سکه محکوم شد (دادگاه تجدید نظر). اخوی من قبل از جلسه رسیدگی 2 دستگاه خودروی سواری خود را در لیست اموال منقول و غیر منقول به دادگاه معرفی کرد. یعنی با علم و آگاهی اینکه 2 خودرو به ارزش حدود 350 میلیون موجود است دادگاه بدوی و تجدید نظر اعسار برادرم را پذیرفت! و در حکم هیچ صحبتی نیز راجع به 2 خودرو نشده و فقط به تقسیط سکه ها اشاره شده است. اکنون ایشان از اجرای احکام ابلاغیه دریافت کرده که خودروها توقیف فیزیکی شده و می بایست ظرف مدت 5 روز تحویل دهد. باوجود اینکه اصلا و ابدا حتی در صورت تامین خواسته به موضوع ماشین ها تاکنون رسیدگی نشده است. اولا آیا قاضی اجرای احکام می تواند خودروها را توقیف کند با وجود اینکه اعسار پذیرفته شده است؟ ثانیا امکان رفع توقیف حداقل یکی از خودروها وجود دارد؟ با تشکر فراوان
1400/07/01

اعسار برادر شما وفق قانون دادرسی مدنی بدلیل بالا بودن هزینه های دادرسی تااتمام اجرااحکام هست وربطی به موضوع دعوا نداردودرادامه باتوجه به اقرارصریح مشعربرقبول برادرشمامبنی برقبول دواتومبیل ریاست محترم محاکم دستورتوقیف اتومبیلها به نفع بستانکاریعنی همسرایشان داده اند ومحکمهوعالی نیز تایید برابرم نموده وباتوجه به افزایش تورم افسارگسیخته قیمت اتومبیل واموال وارز قاعدتا قسمتی از پیش قسط راعملا پرداخت نموده که بعدامی تواند بااین حرکت تقاضاء تعددتقسیط باتوجه بقانون عندالاستطاعه بودن تعداد پرداخت اقساط نماید.. درآخرقرارتامین بماخذ 514سکه مقوم بهزینه دادرسی وکارشناسی باعث ابطال حکم به دادنامه قاطع وباید15-20%ازکل هزینه دادرسی بصندوق دولت بوثیقه تودیع نمایدوباتوجهابه توضیحات بشرح فوق البیان پاسخ جمله آخرپرسش شما منفی هست چراکه حتااگرایشان اموال خودرامخفی یا درحین دعوا منتقل میکردبااولین استعلام بستانکارازریاست محترم محکمه و مشخص شدن اموال یاانتقال اعسار ابطال وقراررد عرضحال وهردومضاف برهزینه های دادرسی اخذ میگردید. ولاغیر...

1400/07/01

اصلاحیه[ومحکمه عالی تجدید نظر ابرام بر تایید وتنفیذ حکم بردادنامه بدوی نموده واحتیاجی برتوضیح آنچه شمابرآن اشاره کردید لازم ندانسته]

-->