• تنفیذ تقسیم نامه عادی
  • دادگاه صالح طرح دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی کجاست؟!؟! دادخواست به طرفیت چه شخصی باید داده شود؟!؟؟ آیا امکان طرح دادخواست ابطال سند رسمی بعلاوه تنفیذ تقسبم نامه را باهم داشت؟!؟!
1400/07/01

محمکمه صالحه محل وقوع عقد ومکان شماهست. خیر.هر کدام از درخواستهای شما وصف معیین ومشخص حودرا دارد پس اول باید تکلیف تنفیذ نامه وصیت مشخص شود وبعدابطال... بطرفیت ازکلیه وراث وکسانیکه حتا ثالث اما ذینفع هستند...والسلام

1400/07/01

پاسخ رایگان ارسال شد.

-->