• تنفیذ تقسیم نامه عادی
  • مرجع صالح تنفیذ تقسیم نامه عادی کجاست؟!؟ متوفی در ۳ استان منزل مسکونی داشت. مهم امور مهم ایشان تهران بود. ۱۵ فرزند داشت. نصف ساکن تهران نصف شهرستان. دادگاه صالح کجا خواهد بود؟! دادخواست باید به طرفیت چه شخصب اقامه شود؟؟! ایا باید کل وراث که ۱۵ نفر هیتند اقامع شود؟
1400/07/01

یکبارمشاوره تخصصی رایگان ارسال شد.اگربازهم مشاوره تخصصی میخواهیدبایدهزینه آنراوفق قانون وتعرفه پرداخت وبه حقوق دانان مجرب مراجعه نمایید.والسلام

1400/07/01

پاسخ رایگان ارسال شد.

-->