• تعهدنامه
  • با سلام ، میخواهم از همسرم تعهد نامه حق طلاق و حق حضانت فرزند بگیرم اما میخواهیم به صورت دست نویس و در منزل به همراه امضای ۴ شاهد معتبر باشد آیا چنین تعهدنامه ای بعدا در دادگاه اعتبار دارد یا نه؟؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر در مورد حضانت شدنی هست ولی در مورد حق طلاق شرایط فرق میکنه و بهتره که رسمی باشد

1400/07/01

هرنوع تهعدنامه یاقراردا و... اعم از مالی یا غیرمالی که دردفاترومحاضررسمی یا ادارات متبوعه همان موضوع مانند: بانکها یا شهرداری وغیره تنظیم نگردد وفق قانون مدنی مسلماازجانب طرف مقابل می تواند مورد تردید وانکاروحتاجعل قرارگیردوفلذاهرگونه تعهدنامه یا سندی که چنین باشد عادی و دربیشتر محاکم توسط روساء محترم اعتبارش موردسوال ومی تواند غیرقابل استماع و موردتخدیش قرارگیردپس بهتراست درمحاضرودفاتررسمی یا ادارت بشرح مارالبیان تنظیم گردد.

-->