• شکایت بعد از طلاق
  • سلام و تشکر از شما در تاریخ سوم خرددد پیامک شکایت همسر سابق من مبنی بر روابط نامشروع و منافی عفت به دستم رسبد تا امروز که ۱۵ روز گذشته هیچ ابلاغی و خبری داده نشده فاصله شکایت تا ابلاغ و حضور چقدر است و دلیل نیامدن ابلاغ چیست همسر فعلی بنده از این موضوع شکایت نگران و آشفته است و میخواهم تکلیف روشن شود . متشکرم از پاسخگویی شما
1400/07/01

طبق قانون آیین دادرسی درامورمحاکمات کیفری مصوبه1392مستفادازقانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین نوضوع ماده175تبصره واحده وماود13و16از دولتوالکترونیک هرگونهsmsکه شماره کلاسه وتاریخ وعلت حضورونام شما ذکرشده باشدحداکثر20روزوقت داریدخودرابرای دفاع درمحمکمه محترم حاضرنمایید.وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد .فلذابوسیلهsmsاخطاریه بشماشده تازمان آن نگذشته حتمابشبعه محکمه مرجوع الیه مراجعه نمایید والا طبق قانون دادرسی درامورمحاکمات کیفری هرگونه تصمیم وقراریادادنامه بحکم انشاء قلمی واصدارشودلازم اجراء ویاقط نمودن آن مشکل هست. ضمنابرای مشورت یاطدگرح لایحه دفاعیه وپاسخ می توانید درساعات معیین شده باTelegramبنده تماس گرفته کلیه اصول ومستندات ودرخوایت خودراچه بهترروان ومفهوم تایپ شده بفرستیدتادلالت شوید. پایدارباشید.

-->