• شرایط قانونی اقامه دعوا
  • دوتا سوال داشتم پدر که مبادرت به خرید مال معینی از دیگری کرده، با عدم تحویل مبیع از سوی فروشنده مواجه می شود. با توجه به سالمند بودن پدر، تنها فرزند وی مبادرت به تقدیم دادخواست علیه بایع به خواسته الزام به تحویل مبیع می کند. ۱.بر فرض دارا بودن اهلیت، آیا دادخواست دهنده، شرایط قانونی اقامه دعوا را داراست؟ لطفا توضیح دهید ۲.بر فرض منفی بودن پاسخ، راهکار شما برای قانونی محسوب شدن اقامه دعوا توسط فرزند چیست؟
1400/07/01

با سلام، در صورتی که فرزند ایشان وکالت قراردادی داشته یا به صورت قانونی نماینده پدر جنابعالی میباشد و یا به حکم دادگاه نماینده پدر می باشد در اینصورت با قرار رد دعوا مواجه نمی‌شود. در غیراینصورت یعنی صرف سالمند بودن پدر به فرزند چنین حقی را اعطا نمی‌کند. لذا بهتر است با اخذ یک وکالت نامه از پدر برای طرح دعوا اقدام نمایند.

-->