• رای اصراری
  • شباهت و تفاوت رای اصراری با وحدت رویه چیست
1400/07/01

هرگاه بین چندین دادنامه قاطع تناقض وجودداشته باشددرهیت عمومی با حدااقل12نفر دردیوان عالی کشوریا عدالت اداری وفق قانون جمع بندی ویک حکم بعنوان قاطع وقانون لازم اجراء انشاء واصدارمیشودودراین حالت با اصراری یکی است اما تفاوت دراین است که احکام محاکم عالی وبدوی آرارمتناقض به اندازاه ایی هست درکل کشورهرمحمکه یه رویه خاص دارندوبدلیل اینکه یکنواخت سازی فوری شودودراین حین مشکلات فراوان ایجادمیشودهیت هیات کیفری وحقوقی باوجود24نفرازروساء عالی رتبه صاحب منصب قضایی دروفت فوق العاده بصورت خارج ازنوبت با وجودریاست دیوان یا معاون اول ویا یکی ازمعاونان ها ریاست قوه قضاییه بعنوان ریاست هیتوهیات عالی تشکیل وسریعابه احکام متناقض وقوانین ومقررات وقرارهاملاحظه ومداقه وانشاء واصدارحکم به دادتامه خارج ازنوبت فوق العاده قلمی واصداروبرای ضمانت الاجراء به روزنامه رسمی ودفترریاست قوه قضاییه واداره مشورتی قوه قضاییه ارسال تابمحض رویت وایفادملاحظه اشرف الصدوروبایدسریعااجراءوهیچگاه نقض نمیگرددواین وجه افتراقی موضوع است.

1400/07/01

درآخرپاسخ »: یکی ازکارکردهای رای وحدت رویه اصرای برای ابطال سریع بخشنامه ها قوانین ومقررات بدون آنکه بتوانند دوباره استیناف بخواهند است.گرچه در آرا وحدت رویه هم باید رویه یکسان سازی باشد اما در استنادات طرفین دعوا انواع واقسام شماره آرار متناقض هیت وحدت رویه قضایی بمانند:تامین بیمه اجتماعی وزارت کار ..یانفت یا گمرک بااستناد بقوانین و بخشنامه ها نقض حکم بردادنامه محکمه محترم عالی را بنابرابطال ونقض میخواهند.

-->