• خیانت۰۹یانت
  • ؟؟؟خیانتش اثبات برا بگیرم رو واتساپش تماسهای و پیامکا پرینت دادگاه ازطریق میتونم آیا آره بابا در ایی دیگه خانم ی با واتساپ طریق از شوهرم من
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر لطفا درخواست خودتون و واضح بیان کنید

1400/07/01

بدلیل مشخص شدن موضوع درخواست مهم شما خواسته خودرابا کلیه اسناد ومدارک ومدارک مربوط به محکمه محترم / به تلگرام0993-147-8963ارسال کنید تا برای شماازطریق بنیاد داتیکان بابت مطالعه مشاوره ودادن راهکار فاکتور صادر و پس ازپرداخت جواب راحداکثرظرف مدت72ساعت دریافت نمایید.براین منظورحتما ازطریق پورتال بنیاد اقدام کنید.

1400/07/01

حتما درخواست خود راحتما بافایلWORDو کلیه مدارک اسکن و بصورت فایلPDFبهمین منظور باید ازطریق پورتال سایت بنیاد داتیکان درقسمت درخواست ثبت ومدارک را با درخواست وماوقعUPLOADSکنیدبشماره فوق الذکر وصبرکنید تا باتوجه به پیچیده بودن کارشما فاکتور هزینه صادر وارسال وبعدواریزتا72ساعت صبور باشید تا پاسخ ارسال شود. ((*یادآوری میکند که طبق تعرفه نامه1398 حق المطالعه حق المشاوره وحق التحریر*-یک چهارم مراجعه به به دفاتر وکلای دادکستری وپرداخت هزینه های سنگین است*))

-->