• سلام برجناب آقای علامه دکترشکیبی نژاد
  • حضرت استاد بنده مممقانی کوچک شما کارورزقضایی شعبه محمکمه عالی ویژه ودانشجوی دکتری اقتصادبین الملل هستم.حضرت استادنازنین استدعا داردمحبت وبزرگی بفرمایید باانکه میدانم چندماه بیشترایران تشریف نداریداماخواهشمنداست پیشنهادیه دکتری مراباتوجه مدیرکل دودپارتمان هستیدبپذیریدوتوجهامیدانم بسیارسخت گیرهستیدوسخت پذیرش میفرماییداماایتدعاء این کمترین را قبول بفرمایید.درضمن عرض عذرکه نمره کارنامه این دوماه من معدلش کمتراز17شدکه نیک اطلاع داریدکه بدلیل فوت پدرم فورس ماژور حال واحوالم هست امامستدعی هست مرابه محکمه دیگری ارجاع ندهیدکه اگرجای20ماه40ماه نزدشماشاگردی کنمجای بسی خوشوقتی است چنانکه جناب آقای دکترکوهی ورحیمی نیزفرمودند که بواقع سه شعبه بمانند این محکمه عالی ویژه سیار است چنین استادعلامه ومجتهدزاده داردوتمام زیروبم امور رامیدانند. کوچک شما نازنین ممقانی زاده
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

خانم نازنین ممقانی ضمن سلام متقابل و ادای احترام به روح پدرمرحوم شما. واقعیت تا این هفته جاری بیش 10 Proposalدریافت وناچارابعنوان استادراهنماالبته بشرط وشروطها قبول نمودم.لطفا یکشنبه هفته آینده بین ساعت13:30-14:00به محکمه...مراجعه باکلیه مدارک و نامه وفرم مخصوص دانشگاه ممهوروممضی شده والبته کارنامه مراجعه نمایید والبته سمینار و Proposalبیاورید ملاحظه ومداقه وهمانجاجواب رابشماصراحتاخواهم گفت البته استاد دکتر آل طه رحیمی کوهی همواره محبت به بنده دارند ایشان نیز کارشما قبول نمایند. وتوفیق از خداوند است.

-->