• انتقال ملک
  • سلام .همسرم حدود ۲ سال پیس ی خونه خرید زد به نام پدرش و ازش وکالت بلاعزل گرفت حالا خونه میخواد بزنه به نام من .خونه وام داره انتقال دادنش دردسر داره .خونه با وام به نامم انتقال بده بهتره یا اینکه بریم دفتر اسناد رسمی و تو قواله ازدواج بزاره؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی با همکاران ما در داتیکان تماس بگیرید تا بهترین انتخاب را در اینخصوص انجام دهید

1400/07/01

اگر تمایل داریدبهترین قراردادبرای شماتحریرشود لطفا توجه کنید: برای مشاوره وعقد قراداد یا فسخ واقاله یاو درصورت لزوم اظهارنامه یاطرح دعوی وشکایت درخواست دقیق خودتان رابه تلگرام بنده ارسال تاپس مشاوره درتلگرام ومطالعه مدارک واسنادوهزینه توسط بنیاد داتیکان فاکتور شده;پاسخ ارسال شود.برای بازشدن وخوانا بودن درخواست ها قرارها احکام ودادخواست یا شکایت یا اظهارنامه کلااسنادومدارک وحداکثردر2صفحه روان خواسته خودتان را جملگی کرده واسکن بافرمتPDFتایپ شده بشرح فوق الذکر بفرستید. ((*آیا مطلع هستید که بنبادداتیکان باداشتن حقوق دانان برجسته بعضااستاددانشگاه وصاحب منصب عالی رتبه قضایی هستند شمارابدون آنکه هزینه هاسنگین محاکم ووکالیل ودادرسی وکارشناسی ومراجعه به دفاترقضایی ووکالت یک به پنجم تعرفه مصوبه1398بشماسرویس میدهد؟**)) دکترمحمدشکیبی نژاد. @mshakibinejadDPhil 0993-147-8963 Telegram answer about@gmail.com

-->