• تعیین صلاحت دادگاه صالح
  • سال۹۲تصادف جرحی وپرداخت دیه صورت گرفته دراستان خراسان شمالی ورسیدگی شده ورای قطعی صادرودیات پرداخت شده درهمان استان بیمه گذارمقصرخودروخودرانزدبیمه ایران استان اصفهان بیمه کرده طبق رای دیوان عدالت اداری به راننده مقصرنیزخسارات جانی ومالی تعلق میگیردومحل سکونت راننده مقصردراستان لرستان است کدام دادگاه صالح است برای ایرادشکایت ازبیمه برای گرفتن خسارات
1400/07/01

درجاییکه تصادف ایجادومنجربه جرح ودیه توسط محکمه محترم صالح شده اما برای اینکه مشاوره کامل داده شودبهتراست: اگر تمایل داریدبهترین قراردادبرای شماتحریرشود لطفا توجه کنید: برای مشاوره وعقد قراداد یا فسخ واقاله یاو درصورت لزوم اظهارنامه یاطرح دعوی وشکایت درخواست دقیق خودتان رابه تلگرام بنده ارسال تاپس مشاوره درتلگرام ومطالعه مدارک واسنادوهزینه توسط بنیاد داتیکان فاکتور شده;پاسخ ارسال شود.برای بازشدن وخوانا بودن درخواست ها قرارها احکام ودادخواست یا شکایت یا اظهارنامه کلااسنادومدارک وحداکثردر2صفحه روان خواسته خودتان را جملگی کرده واسکن بافرمتPDFتایپ شده بشرح فوق الذکر بفرستید. ((*آیا مطلع هستید که بنبادداتیکان باداشتن حقوق دانان برجسته بعضااستاددانشگاه وصاحب منصب عالی رتبه قضایی هستند شمارابدون آنکه هزینه هاسنگین محاکم ووکالیل ودادرسی وکارشناسی ومراجعه به دفاترقضایی ووکالت یک به پنجم تعرفه مصوبه1398بشماسرویس میدهد؟**)) دکترمحمدشکیبی نژاد. @mshakibinejadDPhil 0993-147-8963 Telegram answer about@gmail.com

1400/07/01

https://www.civilica.com/p/83392

-->