• دسته چک
  • ایا پاره کردن چک بطور غیر عمدی جرم محسوب میشه ؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی باتوجه به ماده 682 قانون مجازات اسلامی می‌تواند جرم تلقی گردد

1400/07/01

درصورت اثبات که باقصدوعلم موضوع مجرمانه نبود بزه محسوب نمیشود اما درغیرآن همان موضوع ماده682قانون مجازات جرم تلقی میشود.

-->