• سوال
  • سلام من برای انتخاب رشته دانشگام دوچاره مشکل شدم از چندین مشاور سوال سوال پرسیدم همشون میگن چون رشته حقوق از همه ی رشته های انسانی بهتر توی اون شرکت کنم من نیاز دارم با یک خانم که توی این رشته تحصیل کرده صحبت کنم تا بینم شرایط شغلیش چطوره راضی هستش و توی این شغل باچه سختی هایی روبه رو هستم
1400/07/01

باسلام مجدد.بعنوان استادوصاخب کرسیوصاحب منصب عالی رتبه قضایی ویژه ومدیر دو دپارتمان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حقوق دقت کنید: 1-اولا پاسخ شما وقیاس این رشته با رشته های دیگر مع الفارق هست ومعنا ندارد. 2-این رشته درایران بسیار اشباع شده و بعداز اخذ کارشناسی دانشجویان برای اخذ گرفتن کار یا امتحانات بسیار سنگین چندمرحله ایی قضاوت ووکالت که باید کارشناسی ارشد بگیرند که جمعادربهترین حالت6سال و نیم پیوسته بمحض اتمام کارشناسی وقبولی دررشته ارشد باید لااقل4ترم اگربتوانند تحصیل کنند تاموفق شوند وبعد باید لااقل یکسال هم درس بخوانند آنهم نه بصورت طوطی وار بلکه بصورت کاملا یعنی حفظ کردن تمام سوالات وپاسخها زیرا درهیت عالی ممیزه پس از قبولی و18ماه کارورزی تا24ماه وقبولی وتمام برنامه ها وکارنامه های هرماه بانمرات عالی یا ممتاز وباید امتحان اختبار شفاهی وباید درباره افراد تحقیقات مخلی شود که کلا با 18ماه دربهترین حالت ونمرات ومعدل بین16-17باید همین معدل هم درامتحان شفاهی اختبار بیاورند والا دوباره یکسال باید صبرکنند وبعدوبین 3-9ماه صبرکنند برای وکالت وبرای قضاوت بین یک تاچهارسال تازمانیکه دعوت شوند برای مراسم تحلیف وسوگندو...بگذریم که 8-10سال وقت باصرف نظرازهزاران ساعت فرصتهای ازدست رفته تازه باید یا پول داشته باشند ودفتروکالت وفق نظامنامه وزارت دادگستری بخرند یا رهن واجاره بگیرند وبدنبال مراجع یااگر قاضی شوند که بمانند بنده بایدهزاران ساعت بامردم زخم خورده سرکله بزنند که همه امثال ما ووکلاء را مجرم یا مقصر وطلبکار میدانند..!!؟وبدتر برای حقوق ومزایایی که هریک میلیون تومان10000برابر آن باید پاسخگو خود خدا وطرفین باشند وبرای وکلاء دادگستری همین آش وهمین کاسه هست.چه بهترکه قبل از انتخاب رشته وکار وهنر دفاع ووکالت یا دادگری پرسشگری کردید. حال خودتان تصمیم بگیرید آیا اعصاب وحوصله این همه زحمات داریدو می توانیدسختی های انرا بعدازاخذ ابلاغ انشایی وقضایی میخواهیداین راه را بروید؟! فکرنکنید درخارج ازایران راحت هست که اگر رزومه بنده مطالعه کنیدمتوجه خواهیدشدچه راه بی نهایت سختی راطی کردم وبیشتر عاق دادگری وتدریس وتحقیقات عالی در دانشکاه بودم وهستم اماسالهاست خسته تن وروح شده ام.پایدارباشید.

1400/07/01

درآخرایکاش کسی بود سال1358کسی بود بمن وامثال ما همین موارد را حقیقت را بگوید که از تهران نروم جنوب از جنوب به جنوب شرق کشور واز آنحابه شرق وازشدگرق به غرب کشور و4ماه خدمت صادقانه بعنوان کماندو ناخدا یکم وبازپرس محکمه ویژه نیروهای مسلح+28سال و11ماه..ادامه دارد وبعد از غرب به شمال وشمالشرق کشور ...بخاطر فقط یوک کلمه که وفق قانون نبود مراازشنال به شمالشرق شوت کردندبندت8سال وبعد...بماند 1-حتما فیلم های جدایی نادرازسیمین(سکانس بازپرس بیچاره) و فیلم متری شیش ونیم که ظابطان قضایی ومحاکم ویژه مبارزه باموادمخدر ووکیل وبازپرس و بازپرس ویژه محکمه نیروهای مسلح را بادقت نگاه کن..! 2-حتمابدون ترس مراجعه به زندان و شعبه ها مختلف نیروی انتظامی واگر کسی را دارید که که می تواند کمک کند بدون پرسش به محاکم ویژه خانواده جنایی حقوقی کیفری نگاه کن بعضا در دفترمحاکم باز هست نگاه کن ببین چه جوری وکلاء دادگستری نه برای پول بلکه برای احقاق حق باهم جنگ میکنند وریاست محترم محکمه با چه سختی وفشار پرونده پشت سرهم باید گوش بدهد وسیم وجیم کنندوتازمان انشاء واصدار احکام وقرارها چه بدبختی ها جورکش باشند..!!!! 3-یادت باشد تو ایران بدون اینکه برای شغل واقتصادوحسابداری ومدیریت;از نظر شغلی بیسیار خوب استخدام میکنند درکنار پزشکان واقعی روانشناسان بالینی واجتماعی وحامعه شنایان مردم ایران لااقل از100نفر99%احتیاج دارند. 4-از70 تخلفات قضات68تخلفات مربوط به وکلاء دادگستری هست مثلا فقط دوبار موکل با وکیل اورا طلبکاربدلیل ریاست محترم محکمه بیچاره فقط بخاطر دفاعیات,عدم اسناد ولوایح ومشکلات طرفین که معضلات از خودمراجعان بوده وهست ونه وکلاء وقضات,وبخاطررفتارزشت وبدرفتاری کردند وبدون اینکه قضات ووکلاء دادگستری امنیت خاص شغلی تا روساء بلندمرتبه قضایی ووکلاء مبرزدادگستری قدیمی خوشنام بمانند:استادخرمشاهی دکتر نجفی توانا وریاحی ونوری ندارندهرلحظه باید منتظرخطرات جانی وشکایات باشند که از تخلفات درجه4ببالا چنان آبرویی از دو طرف من الجمله: انفصال از1-3سال ازخدمت 2-جابجایی محل خدمتوحوزه قضایی به بدترین مکان نامعلوم تا اطلاع ثانوی بدون آنکه جایی باشد که دادخواهی حرف صاحبان مناصب قضایی راگوش واستماع بدهند3-جریمه نقدی وآگهی درروزنامه رسمی وجورنالها وADD URL INDEX AT GLOBALکه حیثیت طرف خواهد رفت وهرچقدربالاتربرود درزمان انفصال یا انتظار بخدمت برای دادسرای ودادگاه های دیوان عالی محاکم ویژه کارکنان دولت ودادسرا ودادگاه انتظامی هم پرونده ایشان ارسال ومن بچشم خودم دیدم یک وکیل که22سال خدمت شابان قضاوت ودکتراحقوق ودانشیاردانشگاه علامه طباطبایی بودمنفصل بخدمت برای فقط کلا2/000/000میلیون تومان کل حق الوکاله کل سر500-700هزار تومن بزور گرفتن حق الوکاله طبق تعرفه ازجانب موکل که دو محکمه عالی را بخوبی عمل نموده بودبیچاره اش کردندواگرمن ریاست همان مجتمع باحفظ سمت دادستان نبودم بیچاره ابروترباانکه به ناحق توسط شعبه محکمه انتظانی وکلاء نابودش ورده بودن د ومحل خدمتش را تعویض از تهران فرستاده بودند فیروزکوه که احبارا باید همانجا وفق ماده25نظامنانه اصلاخیه 1388باید تا اطلاع ثانوی همانحا زندکی وکارنماید...وخداراشکر بوسیله شعبه هفتم بازپرس محترم نازنین که خودش دکتر و استیاردانشگاه بود بابدبختی موضوع بابرگردان700هزارتومان از2میلیون تومان باکسر25%مالیات وحقوق ودیون دولتی که درجا واز سال139730%+بابت هزینه های اتحادیه وکالت18%کسرباچه فضاحتی ان مرد که همسرش ازش جداشده بود که بین وکلاء وقضات هر1000باگزارش معاونت آماروفن آوری اطلاعات قوه قضاییه910نفرازهم جدامیشوند واولاد دختریا پسربچه نزد پدرمیگذارند بااحتساب اخذ مهریه نفقه واجرت المثل وجهازیه...حالا محاسبه کنید چه بدبختی میکشندوایکاش برای هر100نفریک نفر روانکاروانشناس بالینی وخانواده بود که وفق تعرفه دولتی که اخیرا وفق بخشنامه شماره1244445/ب/م م پ/1398لازم الاجراء با دفترچه بیمه تامیتن اجتماعی بعداز40سال لازم اجراء خواهدشد موضوع را بسته وپرونده راکسرازآمروبایگانی شد اما همان وکیل بنده خداتا امروز فقط تدریس ووکالت وقضاوت میکند ودخترش را بزرگ میکند... 5-از تمام وجودم میگویم من خسته تن و خسته روح از کسوت و اسم ورسم با هزاران بدبختی هستم وفقط ادامه تحصیلات از زمان کارشناسی که بورسیه کامل من *(مجتهدمجتهدزاده تبریزی)* که درزمان نا طرح(آ ت ت-آزمون تستی وبعداز دوماه ونیم تشریحی وبعد مصاحبه علمی و اخلاقی تا آزمون دکترا وبورس خارح ازکشور-آنقدرسختی کشیدم)که چکش جنگ بر بدنم هیچ بوده وهست... بی جهت با اسم و رسم بدنبال کاری نرو که همان خیابان رفتم ودرحال برگشتم ومیگویم انتهایش بن بست هست...اما هرطوریکه تمایل دارید عمل کنید...! https://www.civilica.com/p/83392

1400/07/01

پاسخ ارائه شد.اقدام ندارد.کسرازآمارشود.

-->