• عذرهای تخفیف دهنده مجازات
  • فرق بین عذرهای تخفیف دهنده مجازات با کیفیات مخفف مجازات رو در یک خط میتونید بهم توضیح بدید؟
1400/07/01

بارها تاکیدموکدشده است اینجا مدارس آموزش عالی ودانشگاه نیست فلذادرخواست شمااقدام نذارد.کسرازآمارشود.

-->