• مجوز کار
  • برای مجوز چه کار یا فعالیتی به گواهی عدم سو پیشینه نیاز است
1400/07/01

با سلام این موضوع در اختیار کارفرما است. بعضی از کارفرمایان از شما درخواست می‌کنند و بعضی دیگر درخواست نمی‌کنند

1400/07/01

درتکمیل سوال اگرمنظورشنا جوازکسب است باید به صنف مربوطه مراجعه کنید دقیقاتمام اطلاعات والبته گوهی سوء پیشینه از100کمپانی وصنف99%میخواهندکه بانامه رسمی بمراجع ذیصلاح انتظامی وقضایی وعنداللزوم پزشکی قانونی میخواهند.

-->