• تعرض به زمين
  • شاكيم بعلت تعرض غير قانوني به ملك شخصي ام.و بي توجهي مالك زمين هم جوار بنده به تذكرات من مبني بر تعرض ايشان..در صورتي كه متراژ زمين ايشان در سازمان چاي ثبت شده و در وصيت نامه پدرشان قيد شده..اما تعرض كرده و وارد ملك بنده شده اند
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

لطفا مبلغ150هزارتومان بشماره کارت ملت واریز و با کلیه مدارک به ایمیل آدرس ذیل ارسال تا در اسرع وقت با مطالعه راهکار و عند اللزوم لایحه کامل برابتان ارسال گردد. dr.shakibinejad@aol.com

1400/07/01

مراجع گرامی! مبلغ150هزارتومان بشماره کارت ملت واریز و با کلیه مدارک به ایمیل آدرس ذیل ارسال تا در اسرع وقت با مطالعه راهکار و عند اللزوم لایحه کامل برایتان ارسال گردد. dr.shakibinejad@aol.com

-->