• تعدد واقعی جرم
  • یک مثال برای تعدد واقعی جرم بزنید و مجازات اونو بیان کنید لطفا
1400/07/01

بارها تاکیدموکدشده است اینجا مدارس آموزش عالی ودانشگاه نیست فلذادرخواست شمااقدام نذارد.کسرازآمارشود.

-->