• ضبط ویس مکالمه ی بخش خدمات دهنده ی یک شرکت
  • با سلام سوال بنده این هست که اگر با مسئول پاسخگویی یک شرکت خدماتی تماس تلفنی داشته باشی و در مورد پیگیری شکایت باهاش صحبت کنی به شکل نامناسب پاسخگو باشد ، ایا ضبط ویس مکالمه ی تلفنی کار غیر قانونی محسوب میشود ? میتوان از ویس مکالمه با مسئول مربوطه به عنوان مدرک استفاده کرد ? چون مسئول مربوطه متوجه نبود که صداش ضبط میشه... قصد و غرض افشای حریم خصوصی فرد نیست بلکه صرفا برای اثبات این هست که پاسخگویی نامناسبی را به صورت تلفنی ارائه داده است.
1400/07/01

کلا ضبط Voiceبعنوان ادله درمحشای قوانینوجزایی استماع نمیشودکه بعضاخودجرم برله کسیکه ضبط کرده نیزمحسوب میشود.

1400/07/01

به نظر می رسد در مواردی که صدای شخص مخاطب ، ضبط می شود ، عمل ضبط کننده ، جرم تلقی نمی شود ، اما اگر افرادی دیگر که هیچ دخالتی در روند مکالمه نداشته باشند ، بدون مجوز قانونبی ، صدای افراد راضبظ یا شنود غیر مجاز نمایند ، عمل آنها جرم تلقی می شود ؛ اگر صدای ضبط شده منتشر شود و مشمول ماده ذیل شود ، می تواند جرم تلقی گردد : ماده745 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

1400/07/01

دوستان حقوق دان! به تجربه بیش ازسه دهه وتحصیلات درعرضه قضایی آموختم بازبان ساده توضیح دادن برای طرفین بسیارراحت وقابل هضم است. باتوجه بعلم وتجربه فردمراجع ازشمافهواوتفسیرپاسخ رامیخواهدونه آنکه قوانین وکلمات ثقیل ومثال ساده این موضوع کارکادرپزشکان متخصص است که هرچه درباره بیماری باکلمات وجملات تخصصی شماراارجاع بدهندبازهم سوال شما بیشترخواهدشدوبقولمعروف بدرددنیاوآخرت فردمسئله دارنخواهدخورد..بعضامشاهدهمیشودکه موادقانونی بابازکردن موضوع برای فردارائه شده;لطفادقت کنیدقرارنیست ماهم فیگورمتخصان دیگررابگیریم ولوبرای مساعدت.باسپاس

1400/07/01

آقای فیروز باسلام. مضاف برتوضیحات تکمیلی شما کلیه دوستان وهمکاران صاحبان مناصب عالی رتبه قضایی بنده درمحاکم عالی کیفری قضایی از این منابع نیز استفاده میکنند: 1-قانون مجازات اسلامی باب مجازاتهای عمومی 2-قانون جرائم یارانه ایی ومخابراتی 3-قوانین شهروندی 4-قانون اساسی وقواعدفقهیه و عرف واخلاق وشخصیت فرد 5-آیین دادرسی درامورمحاکمات کیفری مجازات انجام خواهدشدوهمچنین یادآوری میکند!! چندین سال قبل باحفظ سمت قاضی کیفری یک ویژه ماموربخدمت سیار درمجتمع قضایی بعنوان دادرس علی البدل ومدیرمجتمع قضایی کارمیکردم وحجم وتراکم پرونده ها ورودیهای بی نهایت هرروزبیشترنیز میشود...درمجتمع مسکونی با480خانوار دعوامنجربه ضرب وشتم وحرج یکی ازاعضاء هیت مدیره و مدیراجرایی آنجاشد ; پس جری تشریفات دادرسی پرونده توسط بنده به یکی شعبات کیفری با ادعانامه ارسال شد اما توجه به فیلم وصدا ضبط شده توجهی نشد ودلایل مختلف داشت :. اولین موضوع بدون دستورقضایی دستگاه دوربینهای مداربسته ومیکروفن نصب 2-همچنین بازکردن SD CARDتوسط ظابطان قضایی منطقه پملپ بازنشده وبازبینی وفقط یک گزارش ضرب وحرج بود 3-باتوجه شهادت شهود وهتک حثیت شخص وصدمات بدنی فردبزهکاربه دیه وارش وجزای نقدی بدل ازشلاق و 91یکروزنیز محرومیت اجتماعی برای فردبزهکارخاطی درنظرگرفته شدکه دراسیتناف به نحو فرجامخواهی نیز ابرام وتاییدشد. اماتشکراز صحه بر چند جمله اینجانب الباب مشاوره اما لطفا به تجربیات توجه لازم شما ودوستان شما مبذول نمایید. وتوفیق از خداوند است.

1400/07/01

اگر ملاحظه بفرمایید در قسمت اول روان و ساده توضیح داده شد و در قسمت دوم مستند قانونی آمده است ؛ ضمنا در برخی موارد ، صدای ضبط شده می تواند به عنوان یکی از مبانی علم قاضی ( علم قاضی به عنوان دلیل ) تلقی شود

1400/07/01

طاقای فیروز!اگردقت کنیدازفهوای لسان منطوق کلام بنده مفهوم صحه برمشاوره جنابعالی راگذاشتم اماچندین نکته تخصصی ومضاف برنکه تجربیاتم رابرای کسانیکه علم وتجربه خودراتبرعابرای مراجعان مصروف مینمایندوصداقت پیشه وبااخلاق هستندنصابح کوچکی می نمایم..دقت کنید استنادات برقانونین ومقررات درمحاکم محترم وادادت وکمیسیونهابراحقاق حق وگعهدهای قضایی وعلمی وپژوهشی وآموزشی بایدمصروف شودوبجزء آن سوالات پشت سرهم بیشترخواهدشد.روزی لز دوست پرسیدم فلانی نوشتی:همکارمحترم رادیوگرافی محترم OPG...یکساعتازرادیوگرافی ازلغت تااصلاحات3HDبودن عکس ازفک ودهان توضیح داد...فکرکنم ساده ترین مثال رازدم واین را مدیون چندین استادنازنین من الجمله:کاتوزیان کی نیا گرجی عرفانی صفایی و...دیگر اساتیددانشمندعزیزم میداند.سرفرازباشید.

-->