• اجراگذاشتن مهریه
  • باتشکرازجوابگویی شما.ببخشیدالان همسربنده خانه قولنامه ای دارن وماشین وکارگاه وحقوق وسهم بورس الان من تواستعلامی که توسط ثبت بدم دستم به جایی بندمیشه چقدرطول میکشه
1400/07/01

در مورد خانه ی قولنامه ای اجرای ثبت اصولا امکان مزایده نداره ، اما در مورد سهم بورسی و خودرو امکان مزایده و وصول مهریه هیت ، اما باید پیگیر موضوع باشید

1400/07/01

باعرض تعذرازاوثاع واحوال شماکه انیداست هرچهدخدالخواهدبهترین شودسوال خودتان راجامع ومانع درهمان باکس مطرح نمایبد.اقدام ندارد.کسرازآمارشود.

-->