• ملکی
  • ملک تجمیعی دارای ۳پلاک ثبتی میباشد یک پلاک ثبتی در مبایعه نامه آمده با مساحت کل ۳ پلاک دادخواست با همان یک پلاک است رای قاضی بدوی وتجدید نظر هم همان یک پلاک است در آخر سر خریدار ادعای هد۳ پلاک کرده قاضی هم رای تجدید نظر را اصلاح کرد وهر۳ پلاک و بنامش زد آیا میشود کاری کرد
1400/07/01

شمابه اداره ثبت واسناد محل ملک مراجعه کرده و اول تقاضای کارشناس بخواهید نقشه توپوگرافی و نفشهUTMحدود اربعه یک پلاک اصلی از3 پلاک فرعی بخواهید مبنی برتمتمه حساب ثبتی که لحاظ در حکم محاکم محترم نیامده وفق قانون مدنی ومبحث خیارات الباقی ثمن مبیغ معامله را درخواست نمایید.یادرآوری اگر استیناف یا اعاده دادرسی مورد قبول نگرفت بعنوان فسخ و پرداخت الباقی ثمن مبیع معامله باید دورباره دادخواست بدهید.می توانید درهمین قسم با این شماره0993-147-8963 درخواست وکلیه مدارک خودتان را به تلگرام بفرستید تا اسناد و احکام ودادخواست ودرخواست شما را مطالعه ومشاوره و پس از فاکتورکردن توسط بنیادداتیکان بنام بنده که هزینه رابشما اطلاع دادم پس از مطالعه مشاوره و ...وپرداخت شما را دلالت وراهنمایی نماید.فقط باید کمی صبوری کنید والا اینکار خم رنگ رزی نیست که بسرعت احکام نقص یا موارد درخواستی شما ملاحظه و مطالعه ومشاوره نکرده ام اصلاح شوند.

1400/07/01

فقط باتوجه به انکه تمام کارها تا اینجا خودتان انجام دادید واگر تمایل داشتید باهم همکاری نماییم پس از ارسال مدارک درخواسن وکلیه مدارک فوق لطفا درپنل بنیاد بنام بنده درخواست خود را ثبت کنید تا درتلگرام پرینت نگاه ومطالعه وفکتور صادرپس از پرداخت کارراشروع کنیم.

1400/07/01

درصورت تمایل برای همکاری تمام مدارک خودتان را با اسکن باوضوح بالابافرمتPDFارسال نمایید.

-->