• میخام از شوهرم طلاق بگیرم و حضانت بچه رو ازش ببرم؟ یه پسر دوساله دارم
  • شوهرم از طریق حرام یه پسر بچه ی چهارساله داره و با زن دوستش رفیق شده و رابطه ی نامشروع دارن.من بعد از عروسیم کم کم متوجه شدم میخاستم بدونم اگه از این طریق که با مدارک کامل ثابت کنم که اون و خانم و بچه تو زندگیم هستن میتونم حضانت بچمو بگیرم . چون میخاستم شاکیشون بشم
1400/07/01

شمابایدتاتمام مدارک ودلایل حضورابه بنیاد داتیکان حضورامراجعه کنید.قبل ازمراجعه وقت بگیریدوبعدازوقت مشاوره تاتمام اطلاعات واسنادی که دارید مداجعه کنید.

1400/07/01

درضمن شما یکبار یوال کردید صبورباشید ودرضمن برای جمع بندی کارباید مراجعه کنیدهزینه پرداخت کنید مشاوره ومطالعه شود تا راهکاربرای شما حاضرشود.صبورباشد و هزینه نیز پرداخت کنید. اقدام نداردکسرازآمارشود.

-->