• معامله به نفع شخص ثالث
  • صاحب کار من، دو سال قبل یکی از کارخانه های خود را به شخص دیگری فروخت و قرار شد آن شخص در 4 قسط پول آن را به صاحب کار من پس بدهد. همان زمان ایشان به بنده گفتند که مبلغ 100 میلیون تومان از قسط آخر این پول را به من خواهد داد و این مورد در قرارداد نیز ذکر شده است. متأسفانه صاحب کار من فوت کرده و من برای این مبلغ هم به فرزندان صاحب کارم و هم شخص خریدار مراجعه کردم ولی پاسخی از سوی این افراد دریافت نکردم. برای اینکه به حقم برسم چه شکایتی باید انجام بدهم؟
1400/07/01

شمابایدعرضحال تنظیمی خودتان رامقوم بملبغ 100تومان منصرف ازخسارات بطرفیت ازصاحب کارخانه اولیه که وراث اوهستند و همچنین تمام کسانیکه اینک اصیل عرصه واعیانی کارخانه ووآلات وادوات آن هستندباکلیه مدارک اعم از چک سفته دست نوشت وقرارداد و درصورت وجود شهودتوسط دفتر الکترونیکی قضایی تنظیم و بهترکه ماقبل آن یک اظهارنامه برای طرفین بشرح فوق الذکرارسال ویک اسکن ازاظهارنامه که بوسیله دفاترالکترونیکی خدمات قضایی نگه دارید بعنوان آخرین موضوع حسن نیت و سپس دعوا بصورت((*فقط فقط حقوقی تجاری*))مطرح نماییدتازمانیکه که ازطرف سامانهAdlliran-CMSبرای شما شماره کلاسه پرونده و شماره محکمه حقوقی و تاریخ وساعت ارسال گردد ودرآنجارسیدگی آغازمیگرددوباید اثبات نمایید که دلیل اصل مبلغ تقریض چه بوده که درقراردادگنجانده شده.حتماتمام اسامی باید باید بانام پدر وآدرس دقیق گنجانده درعرضحال تقدیمی محکمه حقوقی گردد. وتوفیق از اوست.

-->