• تعلق مهریه پس از چندین سال زندگی مشترک و درخواست طلاق
  • بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک و سوء خلق همسرم بعد از 5 سال زندگی مشترک می خواهم اقدام به طلاق کنم آیا در صورت درخواست طلاق از طرف من مهریه به من تعلق میگیرد؟
1400/07/01

بله، اصل بر این است که زوجه می تواند در همه شرایط مهریه خود را دریافت کند مگر در مواردی که شامل دو ماده 1089 و 1101 شود.

1400/07/01

بله زن به مجرد عقد مالک مهریه می گردد

-->