• گرفتن حضانت دختر از مادری که قصد ازدواج دوم دارد
  • من و همسرم سه سال پیش از هم جدا شدیم اکنون حضانت دخترمان با مادرش است و اخیرا متوجه شدم که مادرش قصد ازدواج با فرد دیگری را دارد آیا می توانم حضانت دخترم را بگیرم؟
1400/07/01

بله، بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، زوج می تواند با تقدیم دادخواست سلب حضانت ،فرزند مشترک را از مادر پس بگیرد و حضانت را از او سلب نماید.

-->