• گرفتن حضانت بچه توسط پدرشوهر پس از فوت شوهر
  • دارای دو فرزند هستم و 3 ماه پیش همسرم فوت کرد آیا پدرهمسرم می تواند حضانت بچه هایم را از من بگیرد؟
1400/07/01

خیر، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.

-->