• تعلق ارث بعد از طلاق و فوت همسر
  • خانمی 54 ساله هستم پس از حدود 30 سال زندگی مشترک  طلاق گرفتیم .همسرم به علت تصادف دو ماه بعد از طلاق دادن من فوت کرد، می خواهم بدانم با توجه به متمول بودن همسرم آیا به من نیز ارث تعلق می گیرد؟
1400/07/01

طبق ماده 943 قانون مدنی و با توجه به فوت همسر در زمان عده و رجعی بودن طلاق، شما نیز همانند زمان زوجیت ارث می برید

1400/07/01

ضمن توضیحات فوق الذکر شما 1/8ازعرصه و1/8ازاعیانی ارث برده و اگر اموالی هم برای شما داده اند+اجرت المثل ایام زناشویی+نفقه با اخذ کارشناس رسمی خانواده و محاسبه می توانید عرضحال بمحکمه ویژه مدنی یاخانواده نموده و اخذ نمایید.

1400/07/01

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعي (طلاقي که به طور معمول انجام مي‌يابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث مي‌برد ولي اگر فوت شوهر بعد از انقضاي مدت عده بوده يا طلاق بائن باشد يعني طلاقي که قبل از نزديکي بوده يا طلاق زن يائسه، طلاق خلع و مبارات يا همان سه طلاقه باشد، ديگر زن از مرد در صورت فوت هيچ ارثي نمي‌برد. البته در ماده ۹۴۴قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حال اين که به مرضي مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به علت همان مريضي بميرد، زن از او ارث مي‌برد حتي اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول اين يک سال شوهر نکرده باشد

1400/07/01

با توجه به اینکه شما خانمی 54 هستید و احتمال اینکه زن یائسه باشید زیاده و طلاق شما بائن محسوب شود زیاده بنابراین بعد از طلاق به شما از ارث چیزی نمی رسدطبق ماده 1145 و 943 قانون مدنی

-->