• ادعای میراث بر اساس ازدواج دوم
  • پدرم در سن 67 سالگی با خانمی 40 ساله ازدواج کردند و بعد از 4 سال زندگی با ایشان به دلیل مخالفت های بسیار من و برادرانم این خانم را در حال مریضی و بیماری طلاق دادند و 6 ماه پس از طلاق در اثر پیشرفت بیماریشان فوت کردند در حال حاضر خانم تقاضای ارث کرده است، آیا ادعای ایشان درست است؟
1400/07/01

اگر خانم در این مدت ازدواج نکرده باشد طبق ماده 944 قانون مدنی چه طلاق بائن و یا رجعی باشد زوجه از او ارث می برد.

1400/07/01

ضمن توضیح فوق الذکر دقت کنید که زوجیت دائمه باید باشد.

-->