• محرومیت از ارث به دلیل اختلاف با خانواده
  • پسری 35 ساله هستم و علیرغم عدم رضایت خانواده با دختری ازدواج کردم لذا پدرم می خواهد مرا از ارث محروم کند آیا به لحاظ حقوقی این امکان را دارد؟
1400/07/01

خیر ، امکان منع وارث از ارث بردن وجود ندارد ولیکن پدر شما می تواند تا یک سوم از اموال خویش را هر نحو که بخواهد وصیت نماید.

1400/07/01

ضمن توضیحات فوق الذکر فقط درصورتیکه شخص فقط درچند آیتم می تواند محرومیت ایجاد شود: 1-هبه وبخشش در زمان زنده بودن یا وقف کردن کلیه اموال 2-قتل پدر یامال کلا حرام و برای او نباشد 3-فردبحکم حاکم شرع وحکم قاطع مجکمه عالی کافر موضوع مواد880-881باشدودرباره ثلث فرع از اصل ارث است.

-->