• مطالبه نفقه از همسری که منزل را ترک کرده
  • خانمی 43 ساله هستم و دارای دو فرزند همسرم مدتی است منزل را ترک کرده و نفقه ای نمی پردازد چگونه میتوانم مطالبه نفقه نمایم؟
1400/07/01

قانونگذار دو نوع ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه را مقرر نموده است . شما می توانید با توجه به ماده 1129 با مراجعه به دادگاه خانواده ، دادخواست مطالبه نفقه ارائه کنید .

1400/07/01

درضمن توضیحات فوق الذکرمی توانیدشکواییه تنظیم کنید ودرحین رسیدگی درمحکمه کیفری مضاف بر درخواست اعمال بزه دادخواست همزمان مضاف بر هزینه های دادرسی وکارشناس نمایید اما هرکدام که خودتان تمایل داریدانجام دهیدزیرادرامورکیفری سرعت عمل آن بیشتراست ودرضمن اگراموال بنام ایشان است بااعلام کردن درمحکمه آنهارابه اندازه مبلغ کارشناسی سریعاتوقیف وحبس بنام شما نمایندتاآنچه که حقوق ممتازه شمااست بدهندودرضمن بمحض انکه شما ازموضوع درخواست کیفرگذشت کنیدبدلیل خصوصی بودن موضوع منتفی خواهدشد.

-->