• دادخواست مطالبه نفقه و شاغل بودن همسر
  • با توجه به شاغل بودن همسرم و عدم نیاز وی به نفقه، در مدت 7 ماه است که نفقه ای پرداخت نکردم و ایشان دادخواست مطالبه نفقه ارائه کرده اند آیا دادخواست ایشان صحیح است؟
1400/07/01

بر اساس ماده 1106پرداخت نفقه زوجه برعهده شوهر است و مشروط به نیاز زوجه نمی باشد لذا زن هرچند متمول باشد نفقه او بر عهده زوج است.

1400/07/01

درضمن توضیحات فوق الذکردرصورتیکه حداکثر5ماه امتناع ازپرداخت نفقه نکنید مستوجب مجازات وحبس نیز خواهیدشد.عرضحال تقدیمی ازطرف همسرشماصحیح است وسریعابااخذنظرکارشناس نفقه وصداقواجرت المثل که معیین میکند نفقه رابدهیدیاباصلح وسازش فی مابین 7ماه راپرداخت نمایید.

-->