• تنصیف اموال زوج در طلاق
  • اقایی 34 ساله هستم و بعد از حدود 2 سال زندگی مشترک  به دلیل سوء خلق همسرم خواستار طلاق هستم، آیا با ارائه دادخواست طلاق باید نیمی از اموالم را به همسرم بدهم؟
1400/07/01

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق است که البته دارای شروطی از جمله : علت درخواست طلاق زوج به دلیل عدم سوء رفتار زوجه و نشوز وی نباشد.

1400/07/01

اگرچنین شرطی را درنکاحنامه امضاء کرده اید باتوجه با توضیحات فوق الذکرپاسخ مثبت است که بااخذ کارشناس رسمی در رسته صداق نفقه واجرت المثل انجام میگردد.

-->